ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Обов’язок НАСК «Оранта» виплатити страхову суму є грошовим зобов’язанням, і при його несвоєчасному виконанні настають наслідки, передбачені ст. 214 ЦК України, згідно з якою боржник, котрий прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних із простроченої суми, якщо законом або договором не встановлено інший розмір нарахування відсотків
 Офіцери, звільнені зі Збройних Сил України в запас за станом здоров’я, мають право, згідно зі ст. 43 ЖК України і п. 45 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, на першочергове надання органами місцевої влади жилих приміщень за обраним офіцерами місцем проживання
 Під час розгляду справ про захист честі та гідності слід мати на увазі, що критична оцінка певних фактів і недоліків, думки та судження, критичні рецензії творів не можуть бути підставою для задоволення вимог про відшкодування моральної шкоди
 Члени колективного сільськогосподарського підприємства, які померли до видачі Державного акта на право колективної власності на землю, не вносилися до доданого до цього акта списку громадян—членів колективного сільськогосподарського підприємства, тому їхні спадкоємці не набувають права спадщини на земельну частку (пай)
  Відповідно до змісту статей 59, 64 Закону України «Про господарські товариства» учасник товариства з обмеженою відповідальністю, якому належить 50 % статутного фонду товариства, не повноважний виключити з товариства іншого учасника, якому належить така ж частка статутного фонду цього товариства

  Рiшення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

  Вирок перевіряється апеляційним судом у межах апеляції. Скасовуючи виправдувальний і постановляючи свій обвинувальний вирок, апеляційний суд повинен провести судове слідство в повному обсязі чи частково з додержанням вимог гл. 26 КПК України, коли є підстави вважати, що судом першої інстанції воно було проведене неповно чи однобічно
  Відповідно до ч. 1 ст. 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи та демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 За правилами ст. 48 ЦК України угода визнається недійсною при невідповідності її не тільки закону, а й іншим актам, виданим органами державної влади та управління в межах наданої їм компетенції

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS

 Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність
Courts practice in cases on juveniles crimes and their criminalising

 СУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS

 Статистика судимості та призначення мір кримінального покарання
Statistics of precondemnation and criminal penalty infliction

  КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА
COMMENTS TO LEGISLATURE

 Шевчук П.І.   Правове врегулювання реєстрації та розірвання шлюбу з участю іноземного елементу
Shevchuk P.I. Legal regulation of registration and dissolution of the marriage with participation of foreign element

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM

 Овчинников Є.I., Швець М.Я., Клімашевська Ю.А.   Системна інформатизація кримінального судочинства
Ovchynnykov Y.I., Shvets M.Y. Klimashevska Y.A. Systematic informatization of criminal jurisdiction

 СУДОВА ПРАКТИКА I ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION

 Шевченко Т.В.   Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ
Shevchenko T.V. Urgent issues of appelate consideration of criminal cases

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Барабаш О.Л., Кальченко С.В.   Підкуп як спосіб перешкоджання вільному здійсненню виборчого права: матеріально-правові аспекти злочину та процесуальний порядок його встановлення
Barabash O.L., Kalchenko S.V. Embracery as a way of hindering from free suffrage realization: substantive-legal aspects of crime and procedural order of its establishment
 Козьяком І.М.   Судовий контроль за отриманням інформації приватного характеру
Koz’iakov I.M. Judicial control over the private information obtaining

 ІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
WORLD EXPERIENCE

 Короленко М.П.   Кримінальна відповідальність за умисні вбивства за обтяжуючих обставин в Україні та деяких країнах
Korolenko M.P. Criminal liability for aggravated murders in Ukraine and some other states

 МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 
© 2021. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком