Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
12/03/2008
Рішення чергового ІХ з’їзду суддів України від 14 листопада 2008 р.
“Про стан організації та діяльності судової влади і виконання рішень VII чергового та VIII позачергового з’їздів суддів України ”
РІШЕННЯ

чергового ІХ з’їзду суддів України
від 14 листопада 2008 р.
м. Київ

Про стан організації та діяльності судової влади і виконання рішень
VII чергового та VIII позачергового з’їздів суддів України


З’їзд суддів України відмічає, що час, який минув після VII чергового з’їзду суддів України, був періодом напружених пошуків шляхів розвитку вітчизняної системи судоустрою, вирішення організаційних та матеріально-технічних проблем щодо забезпечення діяльності судів і суддів, зміцнення організаційної основи функціонування органів правосуддя в Україні в інтересах суспільства і держави, соціального захисту суддів, а також підвищення професіонального рівня кадрів судової системи.

Незважаючи на труднощі, а іноді й на пряму протидію з боку деяких політиків становленню судів як самостійної влади, можна констатувати, що суди почали усвідомлювати себе самостійним і незалежним державним інститутом, покликаним забезпечувати стабільність в державі, неупереджений захист прав людини, інтереси суспільства й держави. Попри значне навантаження на суди та складні умови їх діяльності вони забезпечують якісний розгляд переважної більшості справ у розумні строки. У 2006—2008 рр. значно поліпшилася ситуація з більшістю показників оперативності та якості розгляду судами справ.

З’їзд суддів відзначає, що виконуючи рішення VII чергового і VIIІ позачергового з’їздів суддів України, судді і суди України, органи суддівського самоврядування досягли позитивних зрушень у таких сферах організації та діяльності судової влади, як: утвердження в Україні самостійної і незалежної судової влади та її подальше зміцнення; забезпечення верховенства права та права кожного на справедливий судовий розгляд незалежним і неупередженим судом протягом розумного строку; утворення системи спеціалізованого адміністративного судочинства з метою захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин; підвищення ролі та значення суддівського самоврядування як однієї з найважливіших конституційних гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів; удосконалення Державною судовою адміністрацією України організації забезпечення судової діяльності.

Однак процесу подальшого розвитку та вдосконалення судочинства заважає ряд негативних факторів, які істотно впливають на ефективність роботи судів та суддів, якість і доступність правосуддя. Конституційні гарантії самостійності судів і незалежності суддів в Україні повною мірою не забезпечені. На найвищому державному рівні й досі не сприймаються як фундаментальні положення Основного Закону України та міжнародно-правових актів, згідно з якими однією з основних ознак правової і демократичної держави є наявність в ній самостійної і незалежної судової влади. Певні політичні сили вдаються до спроб чинити відвертий тиск на суддів, грубо втручатися у здійснення правосуддя. Все це стоїть на перешкоді належному судовому захисту конституційних прав і свобод громадян, значною мірою зумовлює численні скарги на постановлені судами рішення та звернення громадян до Європейського суду з прав людини за захистом своїх прав і свобод.

Нагальним є внесення змін до законів України “Про судоустрій України” і “Про статус суддів” з урахуванням пропозицій, викладених у заяві VIII позачергового з’їзду суддів України “Про концептуальні засади подальшого здійснення судової реформи в Україні”, прискорення прийняття нових Кримінально-процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, а також удосконалення інших законів, необхідних для здійснення оперативного та якісного правосуддя в Україні з урахуванням європейських стандартів.

Невирішеною залишається проблема реалізації конституційного права громадян на кваліфіковану юридичну допомогу і визначення порядку безкоштовного надання такої допомоги малозабезпеченим громадянам і жертвам насильницьких злочинів. Для громадян це створює значні труднощі в захисті своїх прав, свобод та законних інтересів.

Наявні й інші проблеми у сфері забезпечення діяльності судової влади, зволікання з вирішенням яких може призвести до поглиблення кризових явищ у правосудді. Упродовж багатьох років триває систематичне недофінансування судів. Видатки загального фонду Державного бюджету України на суди загальної юрисдикції у 2006 р. становили лише 48,9 % від потреби, у 2007 р. — 51,2 %. Бюджет на забезпечення правосуддя у 2008 р. становить 3 млрд. грн. що на 862,2 млн. грн. більше, ніж у 2007 р. Проте ця сума становить лише приблизно 50 % від загальної потреби. Видатки на утримання судів (з урахуванням видатків апарату Державної судової адміністрації України та Академії суддів України) у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” пропонується задовольнити лише на 37 % від бюджетного запиту Державної судової адміністрації України. Через відсутність необхідного фінансового забезпечення судова влада може бути позбавлена незалежності й самостійності.

Більшість приміщень судів загальної юрисдикції потребує термінового ремонту, оскільки гостро відчувається потреба необхідній кількості залів судового засідання, нарадчих кімнат, кабінетів для суддів. Повільно здійснюються комп’ютеризація судів та інформаційне забезпечення їх діяльності. На сьогодні не вирішено питання про погашення заборгованості перед суддями з окремих видів грошового забезпечення.

Неповністю вирішені організаційні проблеми, пов’язані з охороною судів і забезпеченням безпеки суддів, їх медичним обслуговуванням (у тому числі тих, які перебувають у відставці), а також членів їхніх сімей, страхуванням життя та здоров’я суддів, наданням їм житла тощо.

Оперативний і справедливий розгляд справ судами залежить також від рівня професійної підготовки суддівського корпусу та укомплектованості штату судів. Станом на 1 липня 2008 р. в Україні діяли 783 суди загальної юрисдикції зі штатною чисельністю 8872 судді, з яких вакантними залишалися 1767 суддівських посад (в загальних — 833, адміністративних — 764, у господарських судах — 166). Майже третина працюючих суддів мають стаж суддівської роботи менше п’яти років. Це вимагає належної організації підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату судів в Академії суддів України. Залишається низькою оплата праці працівників апарату судів. Вона не відповідає рівню заробітних плат державних службовців відповідних рівнів в інших органах державної влади.

Виходячи з наведеного, IX з’їзд суддів України


в и р і ш и в:


1. Доповідь Голови Верховного Суду України Онопенка В.В. про стан здійснення судочинства в Україні судами загальної юрисдикції взяти до відома. Висловити підтримку діяльності Голови Верховного Суду України щодо утвердження в Україні незалежної судової влади та зміцнення єдності судової системи.

2. Звіт Ради суддів України про виконання рішень чергового VII та позачергового VIII з’їздів суддів України, звіт про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інформацію Державної судової адміністрації України про стан організаційного забезпечення судів взяти до відома.

3. Звернути увагу суддів України на необхідність здійснювати правосуддя на засадах верховенства права, забезпечуючи захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Рішуче засудити факти відвертого порушення деякими суддями правил підсудності, прийняття ними рішень та вчинення діянь, які підпадають під ознаки корупційних правопорушень.

4. Визнати юридично обґрунтованою і такою, що відповідає інтересам правосуддя в нинішній ситуації в країні, діяльність Ради суддів України щодо вжиття цілеспрямованих системних заходів із забезпечення самостійності судів і незалежності суддів, їх правового та соціального захисту, вирішення питань організаційного та кадрового забезпечення діяльності судів, призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції.

5. У зв’язку з тим, що політична криза вкрай активізувала руйнівні процеси й різко ускладнила ситуацію у сфері правосуддя, визнати слушними і своєчасними прийняті 21 жовтня 2008 р. звернення Президії Ради суддів України до Президента України, Парламентської асамблеї Ради Європи та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з метою не допустити руйнування засад діяльності судової влади в Україні.

6. Схвалити діяльність Верховного Суду України щодо розробки проектів законів, спрямованих на удосконалення засад функціонування судової влади, посилення захисту прав і свобод людини й громадянина, правових гарантій статусу суддів і рекомендувати йому разом із Радою суддів України продовжити роботу з підготовки законодавчих пропозицій з актуальних питань судоустрою, судочинства та статусу суддів.

7. Рекомендувати Верховному Суду України, вищим спеціалізованим, апеляційним і місцевим судам вживати передбачених законом заходів щодо вдосконалення організації здійснення правосуддя, належного правового реагування на факти зловживання учасниками судового процесу процесуальними правами та невиконання ними процесуальних обов'язків, прояви неповаги до суду.

8. Раді суддів України:

розробити комплексні заходи для реалізації пропозицій, висловлених у доповідях і виступах з питань, що стосувалися порядку денного IX з’їзду суддів України;

протягом 2009 р. розробити Програму розвитку та підтримки місцевих судів, передбачивши в ній розробку Положення про організаційно-правові засади діяльності суду першої інстанції.

9. Раді суддів України продовжити роботу щодо:

створення сприятливих умов для забезпечення діяльності судів, зокрема за допомогою запровадження реальних нормативів навантаження на суддю;

удосконалення системи добору, професійної підготовки і підвищення кваліфікації суддівських кадрів, надання їм методичної допомоги, запровадження конкурсних засад при доборі кандидатів на суддівські посади;

правового захисту суддів від втручання у здійснення ними правосуддя, посягання на їх життя, здоров’я, честь і гідність, майно;

своєчасного вжиття заходів, спрямованих на забезпечення самостійності судів та незалежності суддів, передбачених законами України “Про судоустрій України” і “Про статус суддів”, іншими нормативно-правовими актами.

10. Для забезпечення належного рівня здійснення правосуддя визнати за необхідне доручити головам вищих спеціалізованих та апеляційних судів організувати систематичне вивчення організації роботи судів нижчого рівня та надання їм методичної допомоги.

11. Доручити Раді суддів України, а також рекомендувати Голові Верховного Суду України, головам вищих спеціалізованих судів та іншим суддям, які обіймають адміністративні посади в судах, й надалі активно відстоювати інтереси суддів, належним чином реагувати на будь-які прояви втручання в їхню діяльність щодо здійснення правосуддя, брати участь у підготовці й опрацюванні законопроектів, що стосуються судоустрою і судочинства, статусу суддів, забезпечення діяльності органів та установ судової влади.

12. Доручити Раді суддів України на підставі її рішення від 31 травня 2007 р. № 50 та рішення VIII позачергового з’їзду суддів України від 26 червня 2007 р. “Про рішення Ради суддів України від 31 травня 2007 р. № 50 “Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад” продовжувати здійснювати призначення суддів на посади голів, заступників голів судів загальної юрисдикції та звільняти з таких посад (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) у встановленому порядку до належного законодавчого врегулювання цього питання.

Визнати, що законодавче закріплення механізму призначення голів судів загальної юрисдикції та їх заступників саме Радою суддів України відповідатиме Конституції України та Закону України “Про судоустрій України”, міжнародним стандартам незалежності суддів, підвищить роль органів суддівського самоврядування у вирішенні питань внутрішньої організації судової влади, сприятиме підвищенню відповідальності суддів, які займають адміністративні посади.

13. Рекомендувати членам Ради суддів України, головам рад суддів за наявності достатніх підстав у разі недотримання суддями вимог закону, а також порушення присяги, невідкладно ініціювати притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

14. Доручити Раді суддів України з урахуванням пропозицій, висловлених делегатами з’їзду суддів:

у взаємодії з органами суддівського самоврядування підготувати пропозиції щодо законопроектів про реформування судової системи і судочинства, підвищення статусу суддів, про забезпечення безперервності здійснення суддею правосуддя у випадках закінчення повноважень судді за строком їх перебування; необхідності удосконалення процесуального законодавства, прискорення прийняття нових Кримінально-процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення;

підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про Вищу раду юстиції” з метою приведення його положень щодо компетенції з питань призначення професійних суддів, а також представництва суддів у цьому органі у відповідність до європейських і світових стандартів стосовно самостійності і незалежності судової влади;

вивчити питання про створення на телебаченні суддівського каналу;

вивчити питання про стан виконання судових рішень, ухвалених за позовами суддів;

вивчити питання щодо доцільності запровадження у процесуальному законодавстві порядку перегляду судами за власною ініціативою судових рішень з метою виправлення явних помилок.

15. Доручити голові Ради суддів України звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності передбачити в Законі України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” достатні видатки на фінансування судової діяльності з розгляду судових справ; фінансування за Державною програмою забезпечення судів належними приміщеннями на 2006–2010 роки та іншими бюджетними програмами; придбання житла для суддів судів загальної юрисдикції; фіксування судового процесу технічними засобами; комп’ютеризації судів, забезпечення їх технічними засобами охорони та автомобільним транспортом.

16. Доручити голові Ради суддів України звернутися до Верховної Ради України про неприйнятність законопроектів про судоустрій та статус суддів, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України, і про прискорення призначення суддів на посади безстроково, матеріали щодо яких знаходяться на розгляді у Верховній Раді України.

17. Доручити голові Ради суддів України звернутися до Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з приводу того, що держава всупереч ст. 130 Конституції України протягом багатьох років не забезпечує належні фінансування та умови для функціонування судів, органів суддівського самоврядування, кваліфікаційних комісій суддів.

18. Раді суддів України спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням пропозицій, висловлених на з’їзді, розробити заходи щодо удосконалення законодавства, яке регулює діяльність кваліфікаційних комісій суддів, ініціювати питання про зміну організаційної системи цих комісій з метою створення таких комісій у кожній області шляхом внесення змін і доповнень до Закону України “Про судоустрій України”.

Раді суддів України спільно з Верховним Судом України та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України доопрацювати Положення про конкурсний добір кандидатів на посади суддів.

19. Раді суддів України разом з Державною судовою адміністрацією України та Академією суддів України розробити Державну програму зміцнення судової влади кваліфікованими кадрами суддів та працівників апарату судів, вжити заходів до підвищення рівня освіти в судовій системі та створення незалежного від виконавчої і законодавчої влади закладу для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації суддів і працівників апаратів судів.

20. Раді суддів України звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з пропозицією прийняти рішення щодо необхідності невідкладного удосконалення законодавства про організаційне забезпечення діяльності судової системи, закріплення гарантій захисту самостійності судів і суддів та порядку фінансування судової влади в Україні.

21. Кваліфікаційним комісіям суддів забезпечити належний добір кандидатів для формування корпусу професійних суддів, підвищити вимоги до ділових і моральних якостей кандидатів на посади суддів; надавати принципові оцінки суддям, які допускають порушення закону, присяги судді, тяганину при розгляді справ або своєю поведінкою компрометують звання судді.

22. Державній судовій адміністрації України вжити необхідних заходів для:

належного забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування та кваліфікаційних комісій суддів;

виконання судових рішень про стягнення коштів за позовами суддів про забезпечення їх соціальних гарантій;

запобігання зайвим виплатам коштів із державного бюджету суддям, які з різних причин не працюють, а також відповідно до Закону України «Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України» вчасно передавати до Верховної Ради України матеріали щодо обрання суддів безстроково;

доопрацювання разом із Радою суддів України до кінця I кварталу 2009 р. Положення про порядок розгляду звернень громадян і юридичних осіб;

запровадження у судочинство автоматизованого (комп’ютерного) розподілу справ між суддями і визначення складу суду для розгляду конкретних справ;

підвищення статусу підрозділів Державної судової адміністрації України, що забезпечують діяльність органів суддівського самоврядування;

розробки до 1 червня 2009 р. проекту постанови Кабінету Міністрів України відповідно до схвалених Радою суддів України Концепції та Технічного завдання на створення Єдиної судової інформаційної системи України щодо порядку її функціонування та подати його на розгляд Кабінету Міністрів України;

вивчення до 1 квітня 2009 р. стану забезпечення суддів та працівників судів з особливими потребами;

підготовки разом із Радою суддів України і Верховним Судом України відповідних законодавчих пропозицій щодо віднесення Державної судової адміністрації України до органів судової влади.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Раду суддів України.

Головуючий на з’їзді П.П. Пилипчук