ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про практику застосування судами законодавства про вiдповiдальнiсть за окремi злочини у сферi господарської дiяльностi
Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 25 квiтня 2003 р. № 3
On courts practice in application of legislation on liability for some economic offences
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of April 25, 2003, No. 3
 Про практику застосування судами запобiжного заходу у виглядi взяття пiд варту та продовження строкiв тримання пiд вартою на стадiях дiзнання i досудового слiдства
Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 25 квiтня 2003 р.№ 4
On courts practice in application of preventive measure in the form of taking into custody and custodial time extending at the stages of inquiry and pre-trial investigation
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of April 25, 2003, No. 4
 Про практику застосування судами застави як запобiжного заходу
Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 26 березня 1999 р. № 6 (зi змiнами, внесеними постановою вiд 6 червня 2003 р. № 5)
On courts practice in application of the bail as preventive measure
Resolution of the Supreme Court of Ukraine of March 26, 1999, No. 6 (amended by the Resolution of June 6, 2003, No. 5)

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE ТА У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ

 Про стан органiзацiї здiйснення правосуддя в Луганськiй областi
Постанова спiльного засiдання Президiї Верховного Суду України та президiї Ради суддiв України вiд 16 травня 2003 р. № 20
On the state of justice delivering in Luhansk region
Resolution of the joint meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine and Presidium of the Judicial Council of Ukraine of May 16, 2003, No. 20

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Якщо під час дорожньо-транспортної пригоди працівник використовував належний підприємству автомобіль як орендатор (за відповідним договором), то саме він вважається володільцем цього транспортного засобу (джерела підвищеної небезпеки), а не підприємство
 Відповідно до Закону України «Про державну службу» перебування державного службовця на виборній посаді у профспілкових органах включається до стажу його роботи, необхідного для призначення пенсії державного службовця, але не є самостійною підставою для призначення такої пенсії особі, яка не перебувала на державній службі на момент досягнення пенсійного віку
 У передбаченому ст. 7 ЦК України порядку не можуть розглядатися судом позови про спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, принижують честь, гідність і ділову репутацію особи або завдають шкоди її інтересам, якщо ці відомості містяться у вироку чи в інших судових рішеннях, для оскарження яких встановлено спеціальний порядок. В інших випадках поширення особою, яка бере участь у справі, зазначених відомостей при розгляді такої справи може бути підставою для звернення до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації відповідно до ст. 7 ЦК України
 Позови юридичних осіб про захист честі і гідності та відшкодування завданої відповідачем за цим позовом моральної шкоди підлягають розгляду судами загальної юрисдикції, а не господарськими
 Відповідно до Статуту акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» і Положення про філії банку та їх персонал установи цього банку не є юридичними особами, а здійснюють свою діяльність від імені «Укрсоцбанку» без спеціального доручення в межах наданих цим Положенням повноважень. Зокрема, установи банку (філії) можуть бути позивачем і відповідачем у суді, виступати від імені банку та укладати угоди

  Рiшення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 За змістом ст. 165-2 КПК України питання про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту вирішується обов’язково в присутності особи, щодо якої розглядається подання. Якщо таке питання порушується стосовно особи, яка перебуває на волі, суд своєю постановою дає дозвіл тільки на затримання підозрюваного (обвинуваченого) і доставлення його в суд
 Відчуження службовою особою майна, що перебуває в податковій заставі, вчинене без письмової згоди податкових органів, не може розглядатись як умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Такі дії можуть кваліфікуватися за ст. 364 КК України як зловживання службовим становищем у разі доведеності вини в цьому злочині
 Істотне порушення судами норм кримінально-процесуального закону потягло скасування вироку, апеляційної ухвали й направлення справи на новий розгляд
 Суд може призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за наявності декількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного. Невиконання судом цієї умови, передбаченої ст. 69 КК України, потягло скасування вироку

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Статтею 72 ЦК України встановлено скорочений строк давності тривалістю шість місяців для вимог про стягнення неустойки. Згідно зі ст. 79 ЦК України вчинення дій, що свідчать про визнання боргу, у спорах, в яких сторонами є юридичні особи, не перериває перебігу цього строку

  У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS

 Практика розгляду судами земельних спорiв
Courts practice in dealing with land disputes

  CУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS

 Аналiз роботи судiв загальної юрисдикцiї в 2002 р. за даними судової статистики
Analysis of general courts operation in 2002 under judicial statistics data

  СУДОВА ПРАКТИКА I ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT

 Маляренко В.Т.   Про закриття кримiнальної справи (окремi аспекти)
Maliarenko V.T. On criminal case closing (some aspects)

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Лилак Д.Д.   Судочинство i проблеми суддiвської правотворчостi
Lylak D.D.Legal proceedings and issues of judicial lawmaking
 Огородник А.П.   Проблемнi питання процесуального та адмiнiстративного статусу голови Апеляцiйного суду
Ohorodnyk A.P. Task issues of procedural and administrative status of appellative court’s head

 У РАДI СУДДIВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 

 МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 
© 2021. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком