ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

  ВЕРХОВНОМУ СУДУ УКРАЇНИ — 80 РОКІВ
 Верховному Суду України — 80 років

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Викладення касаційної скарги російською мовою не могло бути підставою для застосування судом правил ст. 139 ЦПК України, оскільки вимог щодо мови касаційної скарги ст. 322 цього Кодексу не передбачено
 Член колективного сільськогосподарського підприємства, включений до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, набуває права на земельну частку (пай) з дня видачі цього акта, і в разі його смерті успадкування права на земельний пай здійснюється за нормами Цивільного кодексу України, в тому числі й у випадку, коли з різних причин він не зміг отримати сертифікат на право на земельний пай
 Викладення касаційної скарги російською мовою не могло бути підставою для застосування судом правил ст. 139 ЦПК України, оскільки вимог щодо мови касаційної скарги ст. 322 цього Кодексу не передбачено
 Згідно із законами України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про власність» та іншими нормативно-правовими актами майно колективного підприємства належить його членам на праві спільної часткової власності, пайовий фонд майна складається як із балансової вартості основних виробничих та оборотних фондів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінних паперів, акцій, так і грошей, а майновий пай є грошовим еквівалентом трудового внеску кожного працівника в колективне майно, визначеним на день паювання і скоригованим на день вибуття працівника з господарства відповідно до нормативно-правових актів підприємства. Майновий пай видається натурою (тобто будинками, спорудами, технікою, готовою продукцією, худобою тощо), грошима або цінними паперами з урахуванням при цьому інтересів як працівника, так і підприємства
 Особа, будинок якої продано з прилюдних торгів, зобов’язана разом із особами, що з нею проживають, на вимогу нового власника звільнити будинок

  Рiшення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Закриття кримінальної справи на підставі ст. 7 КПК можливе лише у разі, якщо обвинувачений (підсудний) проти цього не заперечує
 Відповідно до положень ст. 275 КПК України суд розглядає справи тільки стосовно підсудних і тільки в межах пред’явленого їм обвинувачення. У разі необхідності доповнити чи змінити пред’явлене обвинувачення або порушити кримінальну справу за новим обвинуваченням чи щодо інших осіб суд додержується правил, установлених статтями 276, 277, 278, 281 КПК України
 Якщо в постанові прокурора про зміну обвинувачення в порядку ст. 277 КПК України порушується питання про застосування кримінального закону, яким передбачено відповідальність за менш тяжкий злочин, чи про зменшення обсягу обвинувачення, потерпілий та його представник мають право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі. Порушення цього права потягло скасування вироку
 Засуджений, що тримається під вартою, підлягає обов’язковому виклику в апеляційний суд, коли про це надійшло його клопотання
 До одиноких матерів (звільнення яких з роботи з ініціативи роботодавця за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда згідно з ч. 3 ст. 184 КЗпП України не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли можливе звільнення з обов’язковим працевлаштуванням) належать жінки, які не перебувають у шлюбі, і у свідоцтві про народження їхньої дитини відсутній запис про батька дитини або такий запис зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, а також вдови та інші жінки, які виховують і утримують дитину самі

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Судами не дано оцінки тому, що вимога про визнання недійсним спірного договору з підстав, передбачених ст. 48 ЦК України, вже була предметом розгляду в іншій справі між тими ж сторонами. Відповідно до п. 2 ст. 80 ГПК України це є підставою для припинення провадження у справі

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Інформаційне повідомлення про розширене засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України
Information on enlarged meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine, Presidium of the Judicial Council of Ukraine and Collegium of the State Court Administration Agency of Ukraine
 Про стан здійснення правосуддя у 2002 р. і завдання на поточний рік. Постанова спільного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 12 березня 2003 р. № 17
Information on enlarged meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine, Presidium of the Judicial Council of Ukraine and Collegium of the State Court Administration Agency of Ukraine On the state of delivering justice in 2002 and current year`s tasks. Resolution of the joint meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine, Presidium of the Judicial Council of Ukraine and Collegium of the State Court Administration Agency of March 12, 2003 №17

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM

 Стефанюк В.С.   Оскарження правових актів управління - один із засобів захисту прав та свобод людини і громадянина
Stefaniuk V.S. Appeal against legal acts of administration - one of the instruments of protection of human and civic rights and freedoms
 Скорченко Ю.О.   Деякі проблеми зміцнення судової гілки влади
Skorchenko Y.A. Some problems of strengthening judicial branch of power

 У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
AT THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE

 

 СУДОВА ПРАКТИКА I ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION

 Погорецький М.А.   Судовий контроль та прокурорський нагляд за використанням протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі
Pohoretskyi M.A. Judicial control and procuracy supervision over the application of operational search activity records
 Кравченко О.О.   Про деякі актуальні питання застосування нового Митного кодексу України
Kravchenko O.O. On some issues of application of a new Customs Code of Ukraine

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Білецька Л.М.    Предмети контрабанди як елемент предмета доказування у кримінальних справах
Biletska L.M. Contraband articles as the part of ultimate fact in criminal cases
 Півненко В.П., Мірошниченко Є.О.    Впровадження конституційних принципів змагальності та рівності сторін на стадії досудового слідства: проблеми і шляхи їх вирішення
Pivnenko V.P., Y.O. Miroshnychenko Y.O. Introduction of constitutional principles of adversary and equality of parties on the stage of pretrial investigation: problems and ways of solution
 Зейкан Я.П.    Недоліки законодавчого регулювання цивільного процесу
ZeikanY.P. Demerits of legislative regulation of civil procedure

 У КОНСТИТУЦIЙНОМУ СУДI УКРАЇНИ
AT THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE

 Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора)
Decision of the Constitutional Court Ukraine of January 30, 2003 №3-2003 in case on constitutional submission of the Supreme Court of Ukraine as to conformity (constitutionality) of dispositions of part 3 of the article 120, part 6 of the article 234, part 3 of the article 236 of the Criminal-Procedural Code of Ukraine with the Constitution of Ukraine (case on court dealing with certain rulings of investigator and prosecutor)
 Пилипчук П.П.   Розгляд судом скарги на постанову про порушення кримінальної справи (коментар рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003)
Pylypchuk P.P. Court dealing with appeal against ruling to institute criminal case (commenting upon decision of the Constitutional Court of Ukraine of January 30, 2003 №3-2003)

 У НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІЙ РАДІ ПРИ ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
AT THE SCIENTIFIC-CONSULTATIVE COUNCIL AFFILIATED WITH THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 

 МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 
© 2021. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком