Верховний Суд України
Висновок на проект Закону про внесення змін до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України (щодо підтвердження легальності походження коштів, внесених у якості застави)

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України
(щодо підтвердження легальності походження коштів, внесених у якості застави)»
(реєстр. № 2086 від 10.02.2015)


Проаналізувавши положення проекту Закону України «Про внесення змін до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України (щодо підтвердження легальності походження коштів, внесених у якості застави)», внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 2086 від 10.02.2015; далі – законопроект), вважаємо за необхідне звернути увагу на нижченаведене.

Як випливає з пояснювальної записки, метою законопроекту є вдосконалення механізму застосування запобіжного заходу в кримінальному провадженні у вигляді застави, зокрема, щодо підтвердження легальності походження внесених коштів.

Для досягнення цієї мети пропонується запровадити обов’язкове документальне підтвердження підозрюваним, обвинуваченим або заставодавцем легальності походження коштів, внесених як застава. Зокрема, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець у разі ухвалення цього законопроекту будуть зобов’язані надати слідчому судді, суду лист-клопотання, у якому зазначатимуться джерела походження коштів, внесених як застава, та надати документи, які підтверджують легальність походження цих коштів.

Легальність походження коштів, які передаються як застава, за задумом автора законопроекту, повинна підтверджуватись:

- з боку фізичних осіб – декларацією про прибутки за минулий рік, за її відсутності – довідкою про заробітну плату за минулий рік або іншим документом;

- з боку юридичних осіб – декларацією про прибутки за минулий квартал або іншим документом та довідкою про наявність відповідної суми грошей на розрахунковому рахунку на день, що передує дню прийняття рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

При цьому законопроектом передбачається, що слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів з дня отримання документів, які підтверджують легальність походження коштів застави, зобов’язані будуть провести перевірку повноти, достатності, достовірності поданих документів та винести ухвалу про виконання або невиконання обов’язку підозрюваного, обвинуваченого або заставодавця щодо підтвердження легальності походження коштів.

У цілому погоджуючись з ідеєю, закладеною в основу законопроекту, вважаємо за необхідне висловити зауваження щодо запропонованого механізму її законодавчої реалізації.

1. На нашу думку, слід застосувати диференційований підхід до підтвердження легальності походження коштів, внесених як застава. Так, якщо сума застави не перевищуватиме розміру валового сукупного річного доходу фізичної особи, оподаткованого податком на додану вартість за мінімальною ставкою, можна обмежитись усними поясненнями щодо походження та джерела одержання внесеної на депозит суду суми. Якщо така сума перевищує розміру валового сукупного річного доходу фізичної особи, оподаткованого податком на додану вартість за мінімальною ставкою, необхідно передбачити обов’язкове документальне підтвердження її легальності обвинуваченим, підозрюваним, іншою особою чи організацією.

2. Достатнім документальним підтвердженням легальності походження коштів, що вносяться як застава, визначити копію декларації про доходи за минулий рік, з якої повинно випливати, що внесена сума не перевищує суми всіх видів нарахованих доходів за попередній календарний рік, чи іншого фінансового документа, що свідчить про виплату представленої суми всіх передбачених законом податків та інших виплат.

3. Зазначені вище положення повинні застосовуватися також і в разі, якщо джерелом коштів, що вноситимуться як застава, виступатимуть треті особи (фізичні або юридичні).

4. Доцільно також увести норму, яка передбачала б звернення застави в дохід держави в порядку, встановленому частиною восьмою статті 182 КПК України, у разі відсутності належного підтвердження легальності джерел походження заставлених коштів.

5. Водночас, на наш погляд, запропоновані зміни до статті 182 КПК України потребують невідкладного створення дієвого механізму, завдяки якому слідчий суддя, суд мав би змогу якісно перевірити достовірність поданих даних щодо легальності походження коштів, внесених як застава. Інакше зазначені законодавчі новели не матимуть перспективи їх практичного застосування.

З огляду на викладене вважаємо, що проект Закону України «Про внесення змін до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України (щодо підтвердження легальності походження коштів, внесених у якості застави)» (реєстр. № 2086 від 10.02.2015), внесений народним депутатом України Капліним С.М., потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень.


Правове управління
Верховного Суду України

© Верховний Суд України, 2013