Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Пленум <br> Верховного Суду України 2011 Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України<br><i>Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 року № 6</i>

П О С Т А Н О В А № 6
Пленуму Верховного Суду України


Про затвердження Регламенту
Пленуму Верховного Суду Українивід 23 грудня 2011 року

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України Сеніна Ю.Л. та обговоривши проект Регламенту Пленуму Верховного Суду України, керуючись главою 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Пленум Верховного Суду України


п о с т а н о в л я є :


1. Затвердити Регламент Пленуму Верховного Суду України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Пленуму Верховного Суду України від 10 червня 2002 року № 7 «Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України».

3. Утворити робочу групу з напрацювання відповідно до частини сьомої статті 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» проекту нового Регламенту Пленуму Верховного Суду України у складі суддів Верховного Суду України Кліменко М.Р., Кривенка В.В., Потильчака О.І., Романюка Я.М. та Сеніна Ю.Л.

Головуючий на засіданні Пленуму
Верховного Суду України А.Г. Ярема
-
Секретар Пленуму
Верховного Суду України М.Р. Кліменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Пленуму
Верховного Суду України
від 23 грудня 2011 pоку № 6


РЕГЛАМЕНТ

Пленуму Верховного Суду УкраїниЗагальні положення

Пленум Верховного Суду України (далі – Пленум) є колегіальним органом. До складу Пленуму входять усі судді Верховного Суду України.

Правові засади, організація і порядок роботи Пленуму визначаються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та цим Регламентом.

До повноважень Пленуму належить:

1) обрання на посади та звільнення з посад Голови Верховного Суду України, Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України – секретарів судових палат та заступників секретарів судових палат;

2) призначення на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільнення з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;

3) заслуховування інформації Голови Верховного Суду України, Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України про їх діяльність;

4) визначення кількісного і персонального складу судових палат Верховного Суду України за пропозицією суддів Верховного Суду України;

5) надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи та діяльності Верховного Суду України;

6) прийняття рішень про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

7) надання висновку про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину;

8) внесення за зверненням Верховної Ради України письмового подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

9) затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України та внесення до нього змін і доповнень;

10) затвердження положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України;

11) розгляд та вирішення інших питань, віднесених законом до його повноважень.

Стаття 1. Скликання Пленуму Верховного Суду України

1. Пленум скликається Головою Верховного Суду України в разі потреби або на вимогу не менш як четвертої частини від складу суддів Верховного Суду України, але не рідше одного разу на три місяці. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликається Першим заступником Голови Верховного Суду України, а в разі відсутності Першого заступника Голови Верховного Суду України – заступником Голови Верховного Суду України, який виконує повноваження Голови Верховного Суду України.

2. Про день і час скликання Пленуму та питання, що виносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання. У цей же строк суддям, що входять до складу Пленуму, надсилаються матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд Пленуму.

3. Засідання Пленуму є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму. Для встановлення кворуму та визначення кількості поданих голосів від складу Пленуму під час голосування враховується фактична кількість суддів, обраних до Верховного Суду України.

4. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації та інші особи. Вказані особи повідомляються про проведення Пленуму в порядку, передбаченому для суддів Верховного Суду України, а їх неявка не є перепоною для проведення Пленуму.

5. Пленум приймає з розглянутих питань постанови, які підписує головуючий на засіданні та секретар Пленуму (у разі відсутності секретаря Пленуму – суддя, якого Пленум визначив за секретаря Пленуму ad hoc шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх), що публікуються в офіційному друкованому органі – журналі «Вісник Верховного Суду України», а також розміщуються на офіційному веб-сайті Верховного Суду України.

6. Порядок скликання та проведення засідання Пленуму з питання дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Стаття 2. Підготовка і порядок проведення засідань Пленуму Верховного Суду України

1. Порядок денний засідання Пленуму формується секретаріатом Пленуму на підставі подання особи, що скликає Пленум відповідно до цього Регламенту, чи вимоги передбаченої цим Регламентом кількості суддів Верховного Суду України за їх підписами. Порядок денний разом із переліком документів, що розглядатимуться, і проектами постанов Пленуму, які готуються ініціатором його скликання, надається (розсилається) суддям, які входять до складу Пленуму, та учасникам засідання.

2. Повідомлення запрошених на засідання Пленуму осіб і представників засобів масової інформації про час його проведення та їх розміщення в залі покладається на секретаріат Пленуму і прес-службу Верховного Суду України.

В окремих випадках за рішенням Пленуму представники засобів масової інформації можуть не допускатися до участі в його засіданні.

3. Засідання Пленуму відкривається Головою Верховного Суду України, а у разі його відсутності – Першим заступником Голови Верховного Суду України. У разі відсутності Першого заступника Голови Верховного Суду України засідання відкривається заступником Голови, який виконує повноваження Голови Верховного Суду України.

Головуючий відповідно до вимог, зазначених у частині третій статті 1 цього Регламенту, вирішує питання про можливість роботи Пленуму. Реєстрація суддів, які входять до складу Пленуму, може проводитись як за допомогою електронних засобів, так і шляхом відкритого голосування. Якщо відкриття засідання Пленуму неможливе у зв'язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості його складу (двох третин), засідання переноситься на іншу дату (час).

4. Після відкриття засідання Голова Верховного Суду України (головуючий) повідомляє про участь у роботі Пленуму осіб, запрошених на засідання Пленуму, а також про присутність представників засобів масової інформації, й оголошує питання, включені до порядку денного.

5. Порядок денний засідання Пленуму затверджується шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх. До порядку денного за більшістю голосів суддів, присутніх на засіданні Пленуму, можуть бути включені й інші питання, які в ньому не зазначені. Розгляд цих питань можливий за умови, що вони відповідним чином підготовлені.

6. Після затвердження порядку денного надається слово особам, визначеним для доповіді, співдоповіді. По закінченні доповіді (співдоповіді) доповідачу (співдоповідачу) можуть бути поставлені усні чи письмові запитання. Час, який надається для доповіді, співдоповіді та виступу в дебатах, визначається шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх.

7. Запрошені особи за пропозицією головуючого висловлюють думки з питань, які обговорюються (крім питань про обрання, призначення суддів Верховного Суду України на адміністративні та інші посади і звільнення їх із цих посад).

8. Після доповіді, співдоповіді та висловлення думок запрошеними особами учасникам засідання надається слово для обговорення доповіді, співдоповіді. Головуючий веде засідання неупереджено, створюючи суддям та іншим особам рівні можливості для обговорення питань порядку денного, не обмежуючи їх у можливості ставити і знімати запитання та не коментуючи їх висловлювань. Обговорення може бути припинено лише за пропозицією суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх.

9. Після обговорення питання, яке розглядається, головуючий оголошує і ставить на голосування проект постанови Пленуму в цілому чи окремо кожен його пункт. Ніхто не вправі утриматися від голосування у випадках, коли Пленум діє як судовий орган. Постанова чи її пункт вважаються прийнятими, якщо за них подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні Пленуму. При рівності голосів «за» і «проти» постанова Пленуму вважається неприйнятою. У разі необхідності доопрацювання постанови чи деяких її положень її може бути прийнято в першому читанні. У цьому випадку може бути створена робоча група для доопрацювання постанови, після чого визначається дата наступного розгляду цієї постанови і дата, до якої учасниками Пленуму можуть бути подані зауваження та пропозиції. До другого й наступних читань виготовляється таблиця, де наводяться текст проекту постанови, подані на нього зауваження і пропозиції, рішення робочої групи та остаточна редакція проекту.

10. Ведення протоколу, в якому письмово фіксується перебіг засідання Пленуму, і фіксування засідання технічними засобами покладаються на секретаріат Пленуму.

11. Протокол підписується головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму (у разі відсутності секретаря Пленуму – суддею, якого Пленум ad hoc визначив за секретаря Пленуму шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх). До протоколу додається відповідний носій інформації з даними фіксування засідання технічними засобами, а в разі необхідності і повна чи часткова його письмова розшифровка.

12. Засідання Пленуму проводиться державною мовою. У разі коли запрошена на засідання особа не володіє державною мовою, вона має право виступати рідною або іншою мовою, якою володіє, та користуватися послугами перекладача. Про свій намір висловлюватись іншою мовою, користуватися послугами перекладача особа повинна завчасно повідомити секретаря Пленуму. Організація перекладу її виступу покладається на секретаріат Пленуму.

13. Під час засідання Пленуму з окремих процедурних питань, не передбачених прямо цим Регламентом, може проводитися відкрите голосування шляхом підняття рук.

Стаття 3. Порядок розгляду питання про вибори Голови Верховного Суду України, Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України – секретарів судових палат та заступників секретарів судових палат

1. Голова Верховного Суду України, Перший заступник, заступники Голови Верховного Суду України – секретарі судових палат та заступники секретарів судових палат обираються Пленумом строком на п'ять років шляхом таємного голосування. Вибори проводяться не пізніше одного місяця з дня закінчення повноважень, відповідно, Голови Верховного Суду України, Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України – секретарів судових палат та заступників секретарів судових палат чи відкриття вакансії з інших підстав. Обрання здійснюється з числа суддів Верховного Суду України за їх пропозицією (усною або письмовою), висловленою на засіданні Пленуму. Пропозиція про висунення кандидатів може надаватися списком (усно або письмово), який охоплює всі вакантні посади або кілька посад. Кандидатура також може бути запропонована і шляхом самовисунення.

2. При обранні суддів на адміністративні та інші посади не може бути головуючим на засіданні Пленуму суддя, що є кандидатом для обрання на посаду.

У разі якщо відсутній Голова Верховного Суду України, Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України або вони претендують на зайняття адміністративних та інших посад, то на засіданні головує суддя Верховного Суду України, що обирається з числа суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх.

3. На засіданні Пленуму затверджуються форма бюлетеня для таємного голосування щодо обрання Голови Верховного Суду України, Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України – секретарів судових палат та заступників секретарів судових палат, а також форма протоколу голосування. Бюлетень може передбачати голосування за список кандидатів або голосування за окремі кандидатури. Рішення про форму бюлетеня приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх.

4. У разі прийняття рішення Пленумом про голосування за окремі кандидатури на всі вакантні посади застосовується форма бюлетеня відповідно до статті 4 цього Регламенту.

5. Головуючий на засіданні Пленуму вносить пропозицію про створення комісії з організації та проведення виборів Голови Верховного Суду України, Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України – секретарів судових палат та заступників секретарів судових палат (далі – лічильна комісія). До лічильної комісії шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх обираються 5 суддів, за можливості до складу комісії включається не більше двох суддів від однієї судової палати. Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову лічильної комісії, про що складається протокол.

6. Голові лічильної комісії передається список кандидатів на посади Голови Верховного Суду України, Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України – секретарів судових палат та заступників секретарів судових палат, підписаний головуючим на засіданні Пленуму.

7. Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування за кількістю суддів, присутніх на засіданні Пленуму. Головуючий на засіданні Пленуму розписується на звороті кожного бюлетеня, ставить відтиск печатки Верховного Суду України і передає бюлетені голові лічильної комісії. Бюлетені без підпису головуючого та відтиску печатки є недійсними.

8. Одержані за актом головою лічильної комісії від головуючого на засіданні Пленуму бюлетені для таємного голосування передаються членами комісії за окремим списком суддям, що беруть участь у виборах, які в ньому розписуються. Бюлетені, що залишилися, погашаються.

9. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування. У кабіну (окреме приміщення), де воно проводиться, ніхто інший, крім особи, яка голосує, не допускається. Скринька для таємного голосування перед його проведенням опечатується головою лічильної комісії в присутності всіх її членів та під час голосування знаходиться у місці, що є доступним для огляду всіма учасниками Пленуму.

Стаття 4. Порядок голосування за окремі кандидатури на посади Голови Верховного Суду України, Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України – секретарів судових палат та заступників секретарів судових палат

1. У разі прийняття рішення про голосування за окремі кандидатури на посади в бюлетень вносяться назви всіх вакантних посад та навпроти назви відповідної посади – прізвища, імена й по батькові всіх кандидатів, що на неї претендують. Кількість кандидатур на кожну з вакантних посад не обмежується. Внесення прізвищ, імен та по батькові кількох кандидатів, що претендують на одну і ту саму посаду, здійснюється в алфавітному порядку.

2. Внесення кандидатур до бюлетеня здійснюється лише за наявності усної або письмової згоди кандидата балотуватися на посаду.

3. Судді Верховного Суду України можуть ставити кандидатам запитання та брати участь в обговоренні їхніх кандидатур.

4. Рішення про затвердження змісту бюлетеня приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні Пленуму суддів Верховного Суду України.

5. Голосування здійснюється шляхом викреслення прізвищ тих кандидатів, що не підтримуються. При цьому в бюлетені особа, яка голосує, залишає прізвище не більше ніж одного кандидата на кожну посаду, якого він підтримує.

Стаття 5. Порядок визначення результатів голосування з питання обрання Голови Верховного Суду України, Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України – секретарів судових палат та заступників секретарів судових палат

1. Після проведення таємного голосування лічильна комісія перевіряє цілість печаток на урні, відкриває її, перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси «за» (залишені в бюлетені прізвища) і «проти» (викреслені прізвища) кожного кандидата, складає протокол таємного голосування, в якому зазначає кількість суддів, що одержали бюлетені, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, кількість голосів, поданих «за» і «проти» кожного кандидата, та визначає тих, хто набрав більшість голосів. Протокол таємного голосування підписується головою і членами лічильної комісії та оголошується її головою на засіданні Пленуму.

2. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка, зіпсовані й ті, в яких дописано інші прізвища, залишено прізвища двох і більше кандидатів на одну і ту саму посаду, а також у разі недотримання вимог частини четвертої статті 4 цього Регламенту.

3. Обраною на відповідну посаду вважається особа, за яку подано більшість голосів від загального складу Пленуму. Обрання цієї особи (осіб) затверджується на підставі протоколу таємного голосування постановою Пленуму.

4. У разі коли жоден із кандидатів на певну посаду не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів на цю посаду.

Якщо два і більше кандидатів на одну і ту саму посаду одержали найбільшу однакову кількість голосів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної їх кількості, а наступні за ним два і більше кандидатів на ту саму посаду отримали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться щодо всіх цих кандидатів.

5. Якщо при повторному голосуванні жодного з кандидатів на певну посаду не обрано, проводяться нові вибори щодо цієї посади з висуненням нових кандидатур.

6. Постанова Пленуму про обрання суддів на посади підписується головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і скріплюється гербовою печаткою Верховного Суду України. Копія цієї постанови надсилається Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

7. Матеріали засідання Пленуму, на якому вирішувалося питання про вибори суддів на посади, здаються в опечатаному вигляді за актом на зберігання до архіву Верховного Суду України секретарем Пленуму у присутності головуючого на засіданні Пленуму та Голови Верховного Суду України.

Стаття 6. Призначення на посаду секретаря Пленуму Верховного Суду України

1. Секретар Пленуму призначається на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років за поданням Голови Верховного Суду України.

2. Призначення на посаду секретаря Пленуму здійснюється шляхом відкритого голосування.

3. Під час розгляду питання про призначення секретаря Пленуму його обов'язки в цьому засіданні виконує суддя Верховного Суду України, якого Пленум ad hoc визначить за секретаря Пленуму за пропозицією суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх.

4. Призначеним на посаду секретаря Пленуму вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні Пленуму.

Стаття 7. Дострокове звільнення суддів з посад

1. Голова Верховного Суду України, його Перший заступник, заступники Голови Верховного Суду України – секретарі судових палат, заступники секретарів судових палат, секретар Пленуму звільняються з посади Пленумом за правилами, передбаченими Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та цим Регламентом.

Дострокове звільнення Голови Верховного Суду України здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Цей Регламент для зазначеної процедури не застосовується.

2. Питання про дострокове звільнення з іншої посади, крім посади Голови Верховного Суду України, розглядається Пленумом за особистою заявою особи, що займає цю посаду, або за поданням не менш як п'ятої частини суддів від складу Пленуму, скріпленим їх підписами. Подання має бути вмотивованим.

3. У заяві чи поданні про дострокове звільнення судді з адміністративної або іншої посади повинна бути наведена конкретна причина такого звільнення.

4. Заява, подання про дострокове звільнення судді з посади приймаються до розгляду за наявності висновку комісії, спеціально створеної Пленумом для перевірки причин звільнення та їх обґрунтованості. Кількісний і персональний склад цієї комісії та її повноваження визначаються Пленумом.

5. Питання про дострокове звільнення суддів із зазначених у частині першій цієї статті посад вирішується таємним голосуванням. Пленумом створюється відповідна комісія, яка забезпечує проведення відповідної процедури за правилами, передбаченими статтями 3 та 6 цього Регламенту.

6. Присутність судді, щодо якого порушується питання про дострокове звільнення з посади, на засіданні Пленуму є обов'язковою, крім випадків, коли він сам не бажає бути присутнім на засіданні Пленуму.

7. При голосуванні в кабіні (окремому приміщенні) думка щодо дострокового звільнення судді з посади висловлюється згідно із затвердженою Пленумом формою бюлетеня. Недійсність бюлетеня (бюлетенів) визначається за правилами частини другої статті 6 цього Регламенту.

8. Звільненим з будь-якої із зазначених у частині першій цієї статті посад суддя вважається, якщо за це подано більшість голосів суддів від загального складу Пленуму.

9. Звільнення з адміністративної або іншої посади не позбавляє особу повноважень судді Верховного Суду України.

10. За результатами голосування ухвалюється відповідна постанова Пленуму, яку підписують Голова Верховного Суду України (головуючий) і секретар Пленуму, а при вирішенні питання щодо секретаря Пленуму –головуючий та суддя Верховного Суду України, якого ad hoc визначено за секретаря Пленуму.

Стаття 8. Прийняття рішень про звернення до Конституційного Суду України та інших рішень, передбачених Конституцією України

1. Відповідно до статей 110, 111, 150 Конституції України та статті 45 Закону України «Про судоустрій України і статус суддів» Пленум приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів, інших правових актів і щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів, надає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я.

2. Рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів приймається Пленумом за поданням Голови Верховного Суду України або за пропозицією судових палат Верховного Суду України.

3. Питання про внесення до Верховної Ради України подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я або надання висновку щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, розглядається Пленумом за правилами, передбаченими статтею 2 цього Регламенту, за пропозицією Верховної Ради України і на підставі документів, надісланих нею відповідно до її Регламенту.

Стаття 9. Прикінцеві та перехідні положення

Цей Регламент має тимчасовий характер і діє до прийняття постійного Регламенту.